Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Predávajuci:  prevádzkovateľ internetového obchodu (e-shopu ) www.nachrbatik.sk:  CREA:THINK s.r.o. , Dolný Šianec 1, 91101 Trenčín, IČO: 50299867, DIČ: 2120269052, IČ DPH: SK2120269052

Kupujúci (odberateľ): fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim vykonaním  objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri objednávaní tovaru a prípadnej reklamácii tovaru.

Cena 

Všetky ceny udávané pri tovare sú konečné. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Objednávka tovaru

Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosti dopravy a platby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku, ako aj s cenou objednaných tovarov. Objednávka sa stáva záväznou doručením Predávajúcemu.

Prjatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho emailu.

Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky kupujúceho a to v prípade, ak peňažné prostriedky za objednávku nebudú pripísané na bankový účet predávajúceho do 10 pracovných dní (platí pre platbu bankovým prevodom vopred).

Platobné podmienky

Kupujúci ma možnosť platiť za objednaný tovar:

 • dobierkou ( Slovenská pošta, Doručenie na adresu )
 • prevodom, kedy mu prídu všetky potrebné údaje pre uskutočnenie platby na mail spolu so súpisom objednaného tovaru

Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný nasledovnými spôsobmi:

 1. prostredníctvom Slovenskej pošty formou balíka  podľa sadzobníka uvedeného nižšie;
 2. osobným prevzatím na adrese: Brnianska 2392, 91105 Trenčín, v časoch dohodnutých e-mailom alebo telefonicky. Osobné prevzatie tovaru je bezplatné.
 3. Zásielkovňa (vyzdvihnutie na pobočke)
 4. Doručenie na adresu SR

Sadzobník poštovného je nasledovný:

 • Poštovné v rámci SR je 3,30 €
 • Poštovné do ČR je 6,30 €
 • Zásielkovňa SK: 2,50 € + 0,50€ (príplatok v prípade dobierky)
 • Zásielkovňa CZ: 4 € 
 • Doručenie na adresu SK: 4€ + 1€ (príplatok v prípade dobierky)
 • Doručenie na adresu CZ: 4,50€ + 1,50€ (príplatok v prípade dobierky)

Tovar bude odoslaný v čo najkratšom možnom čase a to obvykle do 1-3 pracovných dní, maximálne však do 7 pracovných dní. O predĺžení dodacej zmluvy bude kupujúci bezodkladne informovaný. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou alebo poškodenie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou.

Doba doručenia tovaru je predĺžená o ďalšie 1 až 3 pracovné dni, ktoré trvajú na doručenie tovaru Slovenskou poštou.

Predávajúci zasiela tovar dobre zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný si zásielku po prebratí skontrolovať, ak je možné preveriť kompletnosť a neporušenosť zásielky. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! Prípadné nezrovnalosti alebo chyby okamžite reklamovať. Neskoršie reklamácie na porušenosť zásielky alebo množstvo tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Po pripísaní celej čiastky na účet predávajúceho vrátane zvoleného poštovného, bude tovar odoslaný kupujúcemu do 3 pracovných dní.
Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. 

Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list. 

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola predávajúcim vybavená a odoslaná. Ak bola už zásielka zaplatená, vyhradzujeme si právo na vrátenie peňazí do 10 pracovných dní na účet kupujúceho.

Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné len za poplatok vo výške dopravných nákladov. V prípade stornovania už vyexpedovanej objednávky zo strany kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo započítať poplatok vo výške dopravných nákladov proti uhradenej kúpnej cene a prevyšujúcu sumu až následne odoslať na účet kupujúceho. Kúpna cena ponížená o dopravné náklady bude kupujúcemu vrátená na jeho účet až po doručení stornovaného tovaru na adresu predávajúceho. Stornovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak ho nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 10 dní na účet, z ktorého tovar zaplatil, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Vrátenie tovaru

Na základe zákona č. 102/2014 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 7, má spotrebiteľ právo vrátiť tovar predávajúcemu do 14 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru. 

Tovar je potrebné vratiť v nepoškodenom stave, bez akýchkoľvek známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to zaslaním v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania) na adresu predávajúceho (CREA:THINK s.r.o., Dolný Šianec 1 91101 Trenčín). Taktiež je potrebné vyplniť, vytlačiť a priložiť k tovaru [Formulár na odstúpenie od zmluvy], ktorý je možné stiahnuť v elektronickej podobe. Odporúčame Vám tovar zaslať ako doporučený list alebo balík. Tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Po prijatí tovaru na našej adrese, prekontrolovaní tovaru a uznaní práva, budú peniaze poslané na účet zákazníka do 14 dní.

Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho prostredníctvom stránky www.nachrbatik.sk a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení  vady tovaru a to informovaním na e-mail: info@nachrbatik.sk v opačnom prípade kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie vady tovaru.

 Reklamácia sa vzťahuje na chyby tovaru spôsobené výrobcom, ktoré kupujúci zistil po prevzatí tovaru. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, r ovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

Reklamovaný tovar  je kupujúci povinný zaslať spolu s dokladom o úhrade tovaru a stručným udaním dôvodu reklamácie na adresu predávajúceho (CREA:THINK s.r.o., Dolný Šianec 1, 91101 Trenčín). Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.  

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej prijatia. Reklamovaný tovar bude kupujúcemu vymenený za rovnaký tovar, prípadne za iný, ktorý si vyberie do hodnoty reklamovaného tovaru alebo budú zákazníkovi vrátené peňažné prostriedky na jeho účet vrátane poplatkov za dopravu.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.  

Kupujúci je povinný: 

 1. prevziať objednaný tovar; 
 2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu; 
 3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. 

 Predávajúci je povinný: 

 1. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene;  
 2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na použitie.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane v zmysle zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, nesmie ich zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť.
Informácie, ktoré kupujúci poskytne prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto OP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
OP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 Ostatné dôležité informácie

Predávajúci je platcom DPH.

Tovar je predávaný na základe vzoru (fotografie) uvedeného na stránke internetového  obchodu predávajúceho. Fotografie (obrázky) priradené k jednotlivým tovarom sú ilustračné. Rozdiely medzi fotografiami a dodaným tovarom nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar.

Kupujúci vytvorením objednávky na internetovej stránke elektronického obchodu súhlasí s tým, že preberá všetku zodpovednosť za všetky ním zakúpené produkty, nebude ich používať alebo ponúkať na iné účely ako sú určené a bude dodržiavať všetky platné zákony.

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a bude ich dodržiavať.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

V  Trenčíne dňa 17. 10. 2018

Späť

Detské batohy

Buďte súčasťou komunity nachrbatik.sk

Sledujte náš Instagram a Facebook, kde pridávame vždy najnovšie informácie o produktoch alebo súťaže o krásne batohy. Pridajte sa k nám, aby Vám už nič neušlo!